Souhrnná zpráva o realizaci projektů PROPEA v roce 2022

Projekty ekonomických aktivit v zahraničí (dále PROPEA) jsou dalším nástrojem na podporu českých firem na zahraničních trzích. Jedná se o nástroj realizovaný ve spolupráci MZV s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR, které o tyto služby pro české firmy mají zájem. Program schválila vláda ČR 18. 3. 2020.

Program PROPEA je financován ze sdružených prostředků mezirezortního společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie. Českým firmám umožňuje rozšíření individuálních služeb, které poskytují zastupitelské úřady a agentury CzechTrade a CzechInvest v zahraničí.

Cílem programu PROPEA je podpořit trvalou přítomnost českých firem na zahraničních trzích, poskytnout jim kvalitní služby s využitím místních odborníků a minimalizovat rizika při vstupu na zahraniční trhy, při založení pobočky nebo zahájení výroby. Služby jsou poskytovány za cenově zvýhodněných podmínek při současném spolufinancování firmami ve výši 30 %. Realizátorem projektu je subjekt z daného teritoria ověřený zastupitelským úřadem (dále jen ZÚ), který pro českou firmu zajistí služby podle schváleného seznamu. Poskytované jsou například služby zaměřené na zpracování obchodního plánu, právních nebo finančních analýz, zajištění marketingových služeb, registraci výrobků a ochranných známek, založení firmy v teritoriu nebo vytváření a koordinaci dodavatelských a partnerských sítí.

Realizace projektů PROPEA se řídí Metodickým pokynem ředitele Odboru ekonomické diplomacie č. 1/2021, který upravuje postup při výběru, schvalování a realizaci projektů na podporu ekonomických aktivit v zahraničí.

Realizace projektů PROPEA v roce 2022

a) Dosažené výsledky

Pro rok 2022 bylo schváleno k realizaci 18 projektů v 17 zemích z 22 předložených projektů. Více než polovinu schválených projektů předložily ZÚ v Asii (Šanghaj, Ulánbátar, Rangún, Dillí, Hanoj, Peking, Tokio, Islámábád, Bangkog, Jakarta), dva v Americe (Mexiko, Sao Paulo), čtyři v Evropě (Moskva, Londýn, Sarajevo, Sofie) a po jednom na africkém kontinentu (Rabat) a na Blízkém Východě (Tel Aviv).

Celkový rozpočet schválených projektů dosáhl objemu 7.499.900,- Kč, přičemž skutečně čerpána byla částka 2 639 018,56 Kč, tj. 35,19 % ze schváleného rozpočtu. Uvedené částky byly čerpány z fondu PROPEA, který je součástí společného mezirezortního nástroje na podporu ekonomické diplomacie. Realizátoři projektu v souladu s metodikou fakturovali 30 % plnění české firmě a zbylých 70 % ZÚ, který je uhradil z prostředků PROPEA.    

Důvodem nižšího čerpání schválených prostředků byla skutečnost, že někteří realizátoři nedokázali potenciál tohoto nástroje ekonomické diplomacie plně využít. PROPEA je stále relativně novým nástrojem ekonomické diplomacie a pro vyšší čerpání schválených prostředků je nutno s realizátory projektu nadále pracovat. Výše čerpání schválených prostředků nicméně odpovídá úrovni minulých let. Podle objemu vyčerpaných prostředků patří mezi nejaktivnější ZÚ tyto úřady: Rangún (99,9 %), Sao Paulo (99,5 %), Peking (95,7 %) a Mexiko (92,9 %). Naopak v šesti teritoriích se nepodařilo realizátorům dotáhnout jednání s českými firmami o poskytnutí služeb do zdárného konce a ZÚ schválené finanční limity nečerpaly, případně z objektivních důvodů čerpat nemohly (Jakarta, Bangkok, Islámábád, Rabat, Londýn, Moskva). Finanční prostředky byly jednotlivým ZÚ posílány až po schválení každé konkrétní služby, což přispělo k jejich efektivnímu využívání.

V roce 2022 se programu PROPEA v 11 zemích zúčastnilo celkem 44 firem, které s místními realizátory uzavřely 46 objednávek na služby v celkovém časovém objemu 1 836 hodin. Podle časové náročnosti byly nejrozsáhlejší projekty zajišťovány ze strany ZÚ Sao Paulo (celkem 389 hodin), Dillí (282 hod.) a Rangún (243 hod.). Podle počtu obsloužených firem je na prvním místě ZÚ Rangún (7 firem), následuje Dillí (6), Sao Paulo (6), Mexiko (5 firem) a Peking (5 firem).

V rámci 46 uzavřených objednávek poskytli realizátoři českým firmám celkem 75 služeb v rámci programu PROPEA. Největší zájem byl o službu č. 6 „Vytváření a koordinaci dodavatelských a partnerských sítí“ (celkem byla realizátory služba poskytnuta 18krát), dále o službu č. 2 „Zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy“ (12krát), službu č. 4 „Zajištění  licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek“ (11krát), službu č. 7 „Zajištění propagačních, marketingových a PR služeb“ (10krát), službu č. 1 „Zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici“ (9krát), službu č. 3 „Uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)“ (5krát) a službu č. 5 „Zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku“ (5krát).

b) Zapojení českých firem

Počet firem, které se v roce 2022 zapojily do projektů PROPEA, se oproti předchozímu roku mírně zvýšil, a to ze 41 na 44. Nejvíce služeb si objednaly firmy ze zdravotnického a farmaceutického průmyslu (11 služeb), následuje sektor ICT (8), strojírenský průmysl (3), stavební průmysl (3), zpracovatelský průmysl (3), elektrotechnický průmysl (3) a zemědělský a potravinářský průmysl (2) a služby (2). Následuje sklářský a keramický průmysl, sektor zábavy a volného času a další.

Výčet firem, které se zapojily do projektů PROPEA v roce 2022:
Actum, Advantage Medical Solutions, ALBAform s.r.o., Andrior, Amplla, Arco Technology, a.s., Bioveta, Cerebot, s.r.o., Coating, Contechin, ČM Světelná, CZ.NIC, z.s.p.o., Dermacol, Digital and Legal  s.r.o Design Center, Dr. Müller Pharma, EKOTECHNIK, Ella, Elektrotechnika a.s., Future Medicine s.r..o, General Bytes, Goodie, s.r.o., a.s., Grade Medical,  s.r.o., Herbai, HYDRA a.s., Jimmy Technologies, L. Andráško, Lacnea, MEDDI hub a.s., PETROF, Phyto CZ, s.r.o., Packeta, PBS India, Petrocard, Prototypum, Precioosa, RACOM, Rojek, Smart EA Meditrade s.r.o., Škoda Auto, Tatra Trucks, TOKOZ, UltimateSuite.  

c) Hodnocení projektů českými firmami

V rámci šetření spokojenosti firem bylo vyhodnoceno celkem 46 dotazníků spokojenosti, a to ve škále 1 až 4 (1-velmi spokojen, 2-spokojen, 3-nespokojen, 4-velmi nespokojen). Průměrná známka za všechny hodnocené služby je 1,12 (stejná, jako v roce předchozím).

Ani v roce 2022 nebyla firmami udělena známka 4. Firmy v komentářích při hodnocení v drtivé většině vyjádřily velký přínos projektů, ocenily zkušenosti realizátorů s místním trhem a podmínkami vstupu na něj, urychlení vstupu na trh, vysokou úroveň provedených analýz trhu, vytipování a sjednání kontaktů a osobních nebo virtuálních schůzek s potenciálními partnery. Jako velmi přínosné firmy hodnotily rovněž působení realizátorů při zajištění registrace a certifikace výrobků českých firem v teritoriu nebo pomoc při založení pobočky. Některé firmy ocenily projekt s tím, že je v této chvíli předčasné hodnotit konkrétní přínosy, které se dostaví v průběhu času.

České firmy, které se aktivně do programu zapojily, si rychle osvojily jeho pravidla. Jen v ojedinělých případech firmy nebo realizátoři podrobili kritice některá omezení administrativního charakteru.

d) Hodnocení projektů a realizátorů zastupitelskými úřady

Všechny ZÚ vyhodnotily realizované projekty jako přínosné, použité finanční prostředky byly užity hospodárně, účelně a efektivně v souladu s platnou metodikou. V některých zemích (například Čína) trvající restrikce v cestování omezily možnost setkávání obchodních partnerů, což naopak podtrhlo důležitost projektů PROPEA, kdy místní realizátoři zajišťovali řadu služeb v teritoriu bez osobní přítomnosti firem.  

Spolupráci s realizátory hodnotily všechny zastupitelské úřady pozitivně. Ocenily u nich zejména profesionalitu, znalost místního prostředí a zvyklostí, stejně jako znalost regulačního rámce včetně právních a daňových předpisů v daném teritoriu. Případná nedorozumění mezi realizátory a českými firmami pomohli vstřícně řešit ekonomičtí diplomaté – administrátoři projektů na zastupitelských úřadech.

Závěr

Třetí ročník realizace programu PROPEA potvrdil přínos tohoto nástroje ekonomické diplomacie pro české firmy, který je schopen zajistit firmám specifické služby v daném regionu. Zejména pak služby, které vyžadují hlubokou znalost místního prostředí. V porovnání s rokem 2021 došlo při realizaci projektu PROPEA k mírnému zlepšení například v počtu firem, kterým byla služba poskytnuta (44 v roce 2022, 41 v roce 2021) a v celkovém počtu poskytnutých služeb (77 v roce 2022, 67 v roce 2021). Skutečně čerpaná částka za služby poskytnuté firmám představovala v roce 2022 celkem 2 639 018,56 Kč, tj. 35,19 % ze schváleného rozpočtu, přičemž v roce 2021 představovala 2.646.251,34 Kč, tj. 34,63% ze schváleného rozpočtu. Jedná se o srovnatelné hodnoty jak v absolutním, tak v procentním vyjádření. Srovnatelný je také koeficient spokojenosti za poskytnuté služby shodně v hodnotě 1,12 v roce 2021 i 2022.

Závěrem lze konstatovat, že program PROPEA je prospěšný nástroj ekonomické diplomacie, který pomáhá českým firmám vstupovat a působit na trhu zejména ve vzdálenějších a obtížnějších teritoriích. Rozhodující pro jeho využití je nalezení vhodného realizátora, schopného nabídnout a realizovat služby pro široké spektrum firem. Důležitá je rovněž propagace tohoto nového nástroje ekonomické diplomacie.